ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล

ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

         ด้วยระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๓ สมควรได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องเหมาะสมกับระเบียบค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางในปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน จึงมีมติการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ปรับปรุงรายละเอียดระเบียบ ดังนี้

 • ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ”
 • ให้ใช้ระเบียบฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • ให้ยกเลิกระเบียบมูลนิธิมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษา   พยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๓

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่มีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับ

ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 • ในระเบียบนี้

ผู้มีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลที่ได้บริจาคเงิน สิ่งของ ที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆในคราวเดียว เพื่อใช้

ประโยชน์สำหรับกิจการของมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้มีอุปการะคุณจะได้รับการลดหย่อนจากโรงพยาบาลเลิดสิน

๔.๑ ค่าห้อง ค่าอาหาร

๔.๒ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์

๔.๓ ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง

๔.๔ ค่าตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยาที่เป็นไปตามข้อบ่งชี้

๔.๕ ค่าหัตถการ ค่าผ่าตัด ค่าคลอดบุตร ค่าบริการวิสัญญี ค่าบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ

ค่าบริการตรวจรักษาอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในข้อยกเว้นที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ค่ารักษาพยาบาลตามที่ไม่ได้รับการลดหย่อน

 • การเข้าใช้บริการใรคลินิกพิเศษ ค่าพยาบาลพิเศษ
 • ค่ายาที่อยู่ในบัญชีเฉพาะ ได้แก่ ยาเพื่อการเสริมสวย ยาเพื่อการมีบุตร อาหารเสริม วัคซีนป้องกันโรค (ยกเว้น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันบาดทะยัก) ยารักษาโรคมะเร็งและหรือยาเคมีบำบัดกลุ่ม High Cost
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีเฉพาะ ได้แก่ ที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค เวชสำอาง เวชภัณฑ์ฝากขาย
 • ค่ารังสีรักษา ค่าฉายแสง
 • การตรวจพิเศษที่ส่งไปทำนอกโรงพยาบาลเลิดสิน (นอกสังกัดกรมการแพทย์/กระทรวงสาธารณสุข)
 • การตรวจวินิจฉัยในบัญชีเฉพาะ เช่น การตรวจ PET SCAN เป็นต้น
 • การรักษาในบัญชีเฉพาะ เช่น การปลูกถ่ายอวัยวะ การรักษากรณีมีบุตรยาก การเสริมความงาม และการแปลงเพศ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า น้ำดื่ม

๕. บัตรลดค่ารักษาพยาบาล คือ บัตรที่มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินจัดทำขึ้นร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อมอบให้แก่ผู้บริจาคเงินและสิ่งของที่มีมูลค่าตั้งแต่ ห้าแสนบาทขึ้นไป ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินในคราวเดียวกัน บัตรนี้มีอายุการใช้งานคราวละ ๑๐ ปีและสิทธิประโยชน์นี้ให้เฉพาะผู้บริจาคเท่านั้น แบ่งเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๕.๑ บัตรทอง         บริจาคตั้งแต่     ห้าล้านบาทขึ้นไป

๕.๒ บัตรเงิน          บริจาคตั้งแต่     สามล้านบาทขึ้นไป

๕.๓ บัตรม่วง         บริจาคตั้งแต่     หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

๕.๔ บัตรเขียว        บริจาคตั้งแต่     ห้าแสนบาทขึ้นไป

๖. สิทธิของผู้บริจาคที่ถือบัตรลดค่ารักษาพยาบาล มีดังนี้

 

ประเภทของบัตร

 

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล

 

ลดหย่อนค่ารักษาผู้ป่วยนอก ลดหย่อนค่ารักษาผู้ป่วยใน ตรวจสุขภาพประจำปี หมายเหตุ
บัตรทอง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

บัตรเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

บัตรม่วง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

บัตรเขียว   ๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป

๓๐%

๒๐%

๑๕%

๑๐%

๓๐%

๒๐%

๑๕%

๑๐%

/

๗. การตรวจสุขภาพประจำปี ผู้บริจาคตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป (บัตรทอง) ได้รับสิทธิตรวจสุขภาพประจำปี ๑ สิทธิ ต่อ ๑ คน หรือ ๑ ปี ต่อ ๑ ครั้ง และสามารถโอนสิทธิตรวจสุขภาพให้ผู้อื่นได้ สิทธิการตรวจสุขภาพมีระยะเวลา ๕ ปี รายการตรวจสุขภาพสำหรับผู้บริจาคที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ประกอบด้วย

– ค่าบริการทางการแพทย์ (Check Up)

– ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

– ตรวจปัสสาวะ (UA)

– ตรวจเอกซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ (X-RAY)

– ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL)

– ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)

– ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, AP)

– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

– ตรวจมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรี)

– ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)

– Uric acid

๘. การรับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบนี้

๘.๑ ผู้บริจาคจะได้รับบัตรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์โดยมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินเป็นผู้จัดทำและ

มอบให้ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

๘.๒ ผู้บริจาคที่เข้ารับบริการแสดงบัตรลดค่ารักษาพยาบาลพร้อมบัตรประชาชนหรือ

หลักฐานอื่นที่แสดงตนว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในบัตร ณ ห้องบัตรเพื่อขอรับใบนำทาง

(ใบสั่งยา) และแฟ้มประวัติผู้ป่วยไปรับบริการ

๘.๓ ผู้บริจาครายเดิมที่มีบัตรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์เดิมอยู่คงใช้ได้

๙. ให้ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้