เกี่ยวกับมูลนิธิ

_
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 โดยนายแพทย์ประดิษฐ์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินในขณะนั้น ได้เป็นผู้เริ่มต้นโดยการบริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อเป็นทุนเริ่มต้น ต่อมาได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 318 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง (25 กรกฎาคม 2540) และได้รับให้อยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 7 มกราคม 2541

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

_
 • ส่งเสริมการดำเนินการงานของโรงพยาบาลเลิดสิน ให้มีความเจิรญรุ่งเรือง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพการรักษาป้องกันโรคของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาและการวิจัยค้นคว้าในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลิดสิน
 • ช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ในโรงพยาบาลเลิดสิน
 • ร่วมมือกับองค์การสาธารณกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

_
 • นายอนันต์ เสรฐภักดี ประธานกรรมการ
 • นายอดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ รองประธานกรรมการ
 • นายวิชัย วิจิตรพรกุล รองประธานกรรมการ
 • นายประทีป โภคะกุล กรรมการ
 • นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา กรรมการ
 • นายพรรคพร ประภาพันธ์ กรรมการ
 • นางใยวรรณ ธนะมัย กรรมการ
 • นายบุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล กรรมการ
 • นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ กรรมการ
 • นางนิตยา ภูริพันธุ์ กรรมการ
 • นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร กรรมการ
 • นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์ กรรมการ
 • นางสุปรีดา ธุระเจน กรรมการและเหรัญญิก
 • นายประพจน์ เภตรากาศ กรรมการและเลขานุการ
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน